2018. január 5., péntek

Harmati Gyöngyi: 2. rész - A Biblia csak egy "KÖNYV" a sok közül?

(Mai kérdések - Bibliai válaszok sorozat)

Hasonló címen megjelent a HOLNAP MAGAZINBAN:
https://holnapmagazin.hu/cikkek/velemeny/833/


Van-e válasza a Bibliának a mai, modern kor emberének kérdéseire? Id
őszerű-e a Szentíráüzenete napjainkban is,
erre keress
ük a választ!  Meglátjuk majd nagyon is fontos és időszerű tanulságok tárulnak fel az őszinte szívvel kereső, kutató embereknek. Pál apostol ezt a  Rómabeliekhez (15:4)
 
írt levelében így fogalmazza meg:

"Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg:
hogy békességes t
űrés által és az írásoknak vigasztalása által  reménységünk legyen."
Sorozatunk k
övetkező részében arra a nem szokványos emberi kérdésre keressük
a v
álaszt, hogy életünket alapozhatjuk- e az emberiséősi iratára a  Könyvek Könyvére?                                                                                                  Tarts velünk!!!


 
                                                          A Biblia csak egy "KÖNYV" a sok közül?
                  A mai kérdések - bibliai válaszok nemrégiben útjára bocsátott sorozat első részében 
a Boldogsáútjáról szóltunk, amelyben Jézus Krisztus és Albert  Schweitzer szavai alapján is
vil
ágosan láthattuk, hogy a boldogság az embertársaink felé irányuló önzetlen szolgálat útján
ér
hető el. A mostani résznek központi témájául a Szentírást  választottam. A téma fontosságára és
komolyságára E. G. White, (1827-1915) amerikai keresztény írón
ő  ezekkel a szavakkal világít rá:
"Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet és annyira
figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethet
ő korunk szellemével  és a világban elfoglalt helyünkkel, és
ism
ét más a maga valódiságában tekinteni: az élő Isten Igéjének, amelyben van a mi életünk. Az
az 
élet, amelynek át  kell formálnia cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. Ha Isten
Igéjét kevesebbnek tartjuk ennél, akkor elvetjük."           Mit is írhatnék újat a Bibliáról? Hiszen talán nincs ember, aki ne hallott volna róla, de vajon 
ez elég-e?  Woodrow Wilson amerikai elnök szavai szerint nem.
„Aki megfosztja magát a Biblia ismeretét
ől, a világon hozzáférhető legfőbb jótól fosztja meg
mag
át.  Aki olvassa a Bibliát, az megtudja, hogy Isten szava, mert  megtalálja benne a kulcsot a
sz
ívéhez, a boldogságához és a kö
telességéhez.” C.H. Spurgeon (1834-1892) angol prédikátor  szerint: " Az Isten Igéjével való  foglalkozás helyes
módja nem csupán az, hogy elmélkedünk rajta, 
vagy megtanuljuk, mint a diákok – hanem hogy
ez alapján élünk." 
Váradi Lajos: Csak könyv... című versének kezdő és záró versszaka is egy 
olyan látszólag ellentmondó részletet jelenít meg, amivel sokan szembe kerülnek,  amikor
elkezdenek 
ismerkedni az emberiség javára adott páratlan alkotással. Csupán egy könyv a
sok-sok 
millió közül vagy valóban a világokat Teremtő Isten szólít-e meg e KÖNYV lapjairól
bennünket? 


Csak könyv...
Neve se más, csak „Könyv”

A betűk oly egyszerűek benne,
s a lapok oly fekete-fehérek,
mintha valóban csak könyv lenne,


egy könyv a sok között a polcon
és a csendes könyvtárszobákban,
egy könyv, amely oly azonos millió
mással az egyformaságban
..............


                                                            Csak könyv? Óh, mennyi több annál!
                                                            Hisz azt hirdeti, hogy Isten szeret!
                                                            Megragadom, hogy Ő is megragadjon
                                                            és élettel töltse be szívemet.
                                                            S amikor népek haragra gyúlnak
                                                            és remegve forrong a nagyvilág,
                                                            hirdetem azt, amit Isten hirdet:-
                                                            békéljetek meg egymással!
                                                            És magasra emelem a Bibliát!

                                                                      Váradi Lajos: Csak könyv (részletek) 

            A Biblia tulajdonképpen nem is egy könyv, hanem hatvanhat iratból tevődik össze, valóságos
könyvtár egy kötetben. Az Ószövetségben 39, az Újszövetségben  pedig 27 kisebb-nagyobb
terjedelm
ű könyv sorakozik egymás mellett, mondanivalójuk tökéletes összhangban áll egymással.  A Biblia a legek könyve is: a legnépszerűbb, a legüldözöttebb, a legtöbb nyelvre lefordított, a
legkevésbé olvasott, a legnagyobb példányszámban kiadott és az  
emberiségre a legnagyobb  hatással
bíró iratgy
űjtemény,  ami eljutott a Föld szinte minden ismert országába és népéhez. Köszönhetően
annak is, hogy a 15. 
században Johannes Gutenberg (1400-1468), német ötvösmester, feltaláló
kinyomtatta Európa els
ő nyomtatott könyvét, a Gutenberg-Bibliát, 1455. február 23.-án.
A korabeli viszonyok között aránylag nagy példányszámban, 180 darab készült bel
őle. A 180
nyomtatott kötetb
ől mára már csak 49 darab maradt fenn,  világszerte  múzeumokban,
k
önyvtárakban és egyetemeken őrzik őket . Ma egy teljes Gutenberg-Biblia 35  millió dollárt is érhet.  
Vizsolyi Biblia...
Az első  teljes magyar nyelvű Bibliáról is szeretnék pár szót szólni, melynek nyomtatása mintegy
135 évvel kés
őbb: 1590. július 20-án fejeződött be a mai  Borsod- Abaúj - Zemplén megyében  fekvő Vizsolyban. A fordítást irányító gönci lelkipásztorról, Károlyi (Károli) Gáspárról Károlyi-
Bibli
ának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb  fennmaradt, és ma is használt teljes szövegű, magyar
nyelvre leford
ított Szentírás. A nyomtatás fáradtságos munkáját Vizsolyban a lengyel Mantskovit  Bálint  végezte. Károli  Gáspár (1529?-1592) így ír elkészült munkájáról: "... szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket,
én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát".
          Az emberek körében nagyon sok egymástól eltérő emberi vélekedés is él a Könyvek Könyvéről,
ezért számunkra mégiscsak az a legfontosabb, leghitelesebb, hogy miként is nyilatkozik a Szentírás önmagáról?  A Biblia világosan és  egyértelm
űen állítja magáról, hogy az "Úr könyve" (Ésa. 34: 16). Péter apostol 2. levelében így tesz erről tanúbizonyságot: "És igen biztos nálunk a prófétai beszéd
is, amelyre j
ól  teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal
virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván 
először  azt,  hogy az írásban  egy prófétai 
szó sem támad saját magyarázatból. Mert SOHASEM ember akaratából származott a prófétai
szó; hanem a Szent Lélekt
ől indíttatva  
szólottak az  Istennek szent emberei."  (2. Pt. 1: 19-21) Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelébőpedig megtudhatjuk, hogy emberi életeket átformáló,
jellemet 
megváltoztató erő rejlik a Bibliában. Amikor  az emberek élete 180 fokos fordulatot vesz: a részeges kijózanodik, az erőszakos szelíddé és alázatossá válik, az önző, csak  magának  kedveskedő ember önzetlenné válik  és mindenét megosztja embertársával akkor biztosak
lehetünk benne, hogy ez a  
Könyv valóban Isten Könyve.

Szeretet lesz a gyűlöletből, 
     A büszke megalázkodik, 
     A kapzsi ingét odaadja, 
 
     S a káromló imádkozik!
Bódás János: Lehetetlen (részlet)
"A TELJES ÍRÁS Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazs
ágban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített." (2. Tim. 3: 16-17).  Erről a teljes embert újjáteremtő változásról olvashatunk
Móricz Zsigmond írásában, melynek címe: Mikor a kövek is megszólalnak. 
Máté evangéliumában pedig olvashatjuk ezt a jól  ismert Igét: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely  Istennek szájából származik."   (Mt. 4: 4) Az emberek mindennap
tápláljak a testűket, néha ez túl jól is sikerül, de az  már kevésbé valósul meg, hogy a lelküket is
megfelelő módon táplálják.  Szomorú tény ez, talán  azért van ennyi depressziós, boldogtalan
ember?

                 Miután megismertük, hogy a Biblia hogyan vall önmagáról, ismerkedjünk meg néhány jól 
ismert irodalmi személyiség: Dosztojevszkij, Móricz Zsigmond és Gárdonyi Géza szavaival is,
mintegy az elhangzottakat alátámasztva. Természetesen a teljesség igénye nélkül választottam,
hiszen a Biblia felfoghatatlan hatása minden korban, minden rendű és rangú ember között
éreztette hatását.
"Jó lenne, ha ön is elolvasná az egész Bibliát fordításban. Egészében csodálatos benyomást tesz az
emberre ez a könyv. Minden bizonnyal rá fog ébredni, hogy az emberiségnek nincs, és nem is lehet
még egy ilyen könyve. Igen, rá fog ébredni, akár hisz Ön, akár nem." 
(Dosztojevszkij: Levél
Ozmidovnak)
"Rekreációra, újjászületésre van szükség. Olyan id
őket értünk meg újra, hogy nem lehet messze
az az id
ő, melyben Isten a kövekből is prófétákat teremt... És ennek az újjászületésnek újra csak
a Biblia lesz a forrása és keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta felfogásával..."  (Móricz Zsigmond)Gárdonyi Géza: Irás a Bibliába  (kezdő és záró versszaka)   

Ez a k
önyv a könyvek könyve,
Szeg
ény ember drágagyöngye,

Égi harmat lankadtaknak,
Vil
ágosság földi vaknak.
........
Minden fakul, minden romlik,
M
árványvár is összeomlik,
B
íborleplek ronggyá málnak,
Dics
őségek füstbe szállnak,
Csak ez a k
önyv nem tér porba,
Mintha volna 
élő lelke!...
Ez a k
önyv Mózes bokra:
Isten sz
íve dobog benne...


             Írásom vége felé közeledve egy személyes vallomásomat szeretném útjára bocsájtani, ami
egy sorsfordító telefonhívással kezd
ődött, 2000. év, február hónapjában.  Barátnőm elhívott egy
el
őadásra, amire igent mondtam, azonban elfelejtettem megkérdezni miről is fog szólni. Így gyanútlanul helyet foglaltam az előadó teremben  és vártam az előadás kezdetét. Életem ebben az
id
őszakban sok nehézséggel volt megterhelve, így öntudatlanul is, de már befogadó volt a lelkem,
csak ez m
ég akkoriban nem tudatosult bennem. Az országszerte jól ismert előadó Dr. R.J. a Szeretet Himnuszáról  szóló 6 részes előadása kezdetét vette. Úgy éreztem, hogy a ki nem mondott  kérdéseimre is választ kaptam, kiszáradt lelkemet teljesen felüdítette, mint a rég várt
es
ő,  amely hosszú szárazság után átáztatja a szomjas földet. A Bibliával  való ismerkedés, lelki  utazás akkor csupán elkezdődött és azóta is tart. Újabb és újabb csodás felismerések, bátorító,
vigasztaló szavak segítenek megharcolni életem kisebb-nagyobb csatáit. Már nem kell félnem
semmit
ől, nem vagyok többé egyedül!!!  Annyit őszintén bevallhatok, hogy lassan már 2 évtizede, hogy  elkezdtem olvasni a  Szentírást és kezdetben sok nehézséget okozott nekem a megértése.
Már-már felhagytam az Ige tanulmányozásával amikor egy váratlan gondolat jött  
segítségemre:
ne foglalkozzak túl sokat azzal amit (még) nem értek, hanem inkább azzal foglalkozzam amit
már megértettem a Szentírásból. Ez a gondolat lett a  Bibliatanulmányozó 
vezérfonalam. Az azóta
eltelt időszakban  közben sok minden megvilágosodott előttem, hol egy másik ember szavai által,
hol  
egy másik Ige  segített vagy egyszerűen csak  olyan élethelyzetbe kerültem, ami felnyitotta
szememet  
és rácsodálkoztam arra amit eddig nem értettem.  Ahogyan a német  reformátor, Luther Márton (1483-1546) szavai is elmondják  nekünk:
"A Szentírást sem tanulással, sem értelemmel nem érthetjük meg. Előszőr is imával kell
kezdened! K
önyörögj az Úrhoz, kegyelme által engedje meg, hogy az Írásokat megértsd! Isten
szavának nincs más tolmácsolója, mint maga a Szerz
ő, ahogy mondja is: "Mindnyájan Istentől tanítottak lesznek." Saját munkádtól vagy értelmedtől ne remélj semmit! Egyedül Istenben és Lelkének befolyásában bízzál! Hidd el ezt egy olyan embernek, aki mindezt tapasztalatból
mondja!"                Jézus Krisztus nevezetes Messiási programnyilatkozatának,  a Hegyibeszédnek zárópéldázata,
mely a Máté. 7: 24-27 igeszakaszban található,  itt Jézus egy homokra,  illetve egy K
ősziklára épített 
házról beszél.    "Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a
bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a
szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
 És valaki hallja
én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a
fövényre építette házát:
 
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba
a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása."
 
Ez 
kiváltképpen alkalmas hasonlat, annak szemléltetésére, hogy mi történik, ha életünk "házát" nem megfelelő alapra építjük. Ha nem áll
stabilan az "épület",  akkor az élet viharai  (egy súlyos betegség, munkanélküliség, elhúzódó
konfliktusok a családban ill. a munkahelyen stb.) kártyavárként 
ledöntik.  Tudjuk pedig a Könyvek
Könyvéből, hogy  Jézus is az Írásokra támaszkodott  (pl.: Mt. 4:4, 
 Mk. 7:6,  Lk. 10: 26),  az Ő életének
alapja is  az Isten besz
éde volt,  akkor mennyivel inkább nekünk  is az Ő példáját követve kellene 
élni az életünket, m
i sem érhetjük be kevesebbel.  Hermann Schneider (részecskefizikus)
gondolatával szeretném ezt  a kis írást lezárni, amellyel teljes 
mértékben azonosulni is tudok és
szeretettel ajánlom a kedves Olvasóknak!

„Számomra a Biblia örök igazság és a legfőbb tekintély. Arra igyekszem, hogy gondolkodásomat és cselekvésemet hozzá igazítsam, és neki alárendeljem.  Megrendít
a Biblia Igéjének szentsége és ereje. Érzem, hogy személyesen nekem szól, 
és átvilágít
engem.”                                                                                                 Harmati Gyöngyi                                                                                                                                                                          S.D.G.
......................................................................................................................................................................................

Függelék:
Móricz Zsigmond: Mikor a kövek is megszólalnak...http://abekessegszigete.blogspot.hu/2017/09/moricz-zsigmond-mikor-kovek-is.html
Gárdonyi Géza: Irás a Bibliába (teljes vers)
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2014/08/gardonyi-geza-iras-bibliaba.html

Harmati Gyöngyi: Lapszéli jegyzetek a Könyvek Könyvéhez...

https://abekessegszigete.blogspot.com/2018/04/harmati-gyongyi-lapszeli-jegyzetek_13.html

--------------------------------------------------------------------------------------------
A mai kérdések-bibliai válaszok sorozat többi része itt olvasható:
Harmati Gyöngyi: 1. rész: A boldogság útja...
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2017/09/emberi-kerdesek-bibliai-valaszoksorozat.html
Harmati Gyöngyi: 3. rész - Aggódásmentes élet, lehetséges?
http://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/03/harmati-gyongyi-emberi-kerdesek-bibliai.html

Harmati Gyöngyi: 4. rész: A békesség csupán illúzió?
https://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/04/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-4-resz.html

Harmati Gyöngyi: 5. rész Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
https://abekessegszigete.blogspot.hu/2018/05/emberi-kerdesek-bibliai-valaszok-5-resz.html

Harmati Gyöngyi: 6. rész: Csupán haláltánc lenne az életünk?

https://abekessegszigete.blogspot.com/2018/11/harmati-gyongyi-6-resz-mi-marad-meg.html
7. rész: Hová tűnt az öröm az életünkből?
https://abekessegszigete.blogspot.com/2020/01/harmati-gyongyi-7-resz-hova-tunt-az.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése