2018. április 14., szombat

Harmati Gyöngyi: 4. rész - A békesség csupán illúzió?


Van-e a Bibliának válasza a mai, modern kor emberének kérdéseire?
Id
őszerű-e a Szentíráüzenete napjainkban is, erre keressük a választ! 
Meglátjuk nagyon is fontos és időszerű tanulságok tárulnak fel az őszinte szívvel kereső, kutató embereknek. Pál apostol ezt a  Rómabeliekhez (15:4) írt levelében így fogalmazza
meg: 
" Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűré
által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen."  Sorozatunknak ebben a részében 
arra a kérdésre keressük a választ, hogy lehet-e békében élni egy nyugtalan, háborgó, kaotikus
világban?  A Szentírás lapjain a békességnek kétféle útja rajzolódik ki. Fontos, hogy jól döntsünk
és a helyes utat  válasszuk! Tarts velünk!!! 

                                                        A békesség csupán illúzió? 

Megjelent a HOLNAP  MAGAZIN-ban:
https://holnapmagazin.hu/cikkek/velemeny/741/

        A mai kérdések - Bibliai válaszok sorozat előző részeiben a valódi 
boldogsáútjának keresésével, a Szentírás egyedülálló voltával és az
aggodalmaskod
ó lelkület  leküzdésével foglalkoztak ezek a kis írások.
Reményeim szerint a mostani részben is egy sokak számára fontos és 

érdekes kérdést érintünk.  Lehetséges-e békében  élnünk vagy ez csupán
nem más, mint illúzió?

          Mindannyian tapasztaltuk már személyes életünkben, ha látszólag
rendben mennek is a dolgaink (család, munkahely, egészség stb.) vagyis
küls
őleg békesség vesz  
bennünket körül ennek ellenére a lelkünk legmélyén
mégis nyugtalankod(hat)unk, nincs teljes, valódi békességünk! Ennek az
ellenkez
őjét is már többször megfigyelhettük, ha a lelkünkben békesség 
honol, akkor a külső körülmények sem érintenek meg bennünket annyira
mélyen, nem dúlják fel a belső békénket. 
Isten is ezt szeretné kimunkálni
benn
ünk, ahogyan Jeremiás könyve 29. fejezetében a 11. versben olvashatjuk:
"Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek 
gondolok,
azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy
kívánatos véget adjak néktek.
"
  M
égpedig úgy, hogy Mennyei Atyánkkal, 
embert
ársainkkal és saját magunkkal is békében, lelki összhangban,
egyetértésben éljük a mindennapi életünket, melyet az örök élet jutalma
koronáz meg.
         Az egyik legfontosabb emberi szükségletünkről, a békességről közel 
300 igehelyen találhatunk említést a Könyvek Könyvében ezek közül
néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítek. 
Lukács az általa írt
evangéliumban 
(2: 14) megörökíti, hogy Jézus születésekor az angyalok
is énekeltek err
ől a mezőéjszakázó pásztoroknak: Dicsőséa magasságos
mennyekben az Istennek
és 
e földön békességés az emberekhez
jó akarat
! A Galatákhoz (5:22) írt levélben Pál apostol a kívánatos 

jellemtulajdonságok között említi meg: De a Léleknek gyümölcse: szeretet,
öröm, 
békesség, béketűrésszívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
A Római gyülekezethez (Rm. 12: 18) írt levélben pedig ezt az intelmet
fogalmazta meg Pál apostol: 
"Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll,
minden emberrel békességesen éljetek."
 Valamint  2. Thesszalonika
3: 16 -ban  azt olvassuk: "Maga a békesség Ura adjon nektek 
mindig,
minden körülmények között
 békességet."   

      Ha beütjük a Biblia (www.biblia.hu) honlapján található keres
őbe a
b
ékesség szót akkor azt látjuk, hogy tizenöt oldalon,  összesen 290-szer
szerepel ez a kifejezés a Szentírásban. Ezek után jogosan merül fel a
kérdés: mi is pontosan a békesség szó jelentése, mit is értsünk alatta?
A békesség 
egy olyan nyugalmi állapot, mely mentes háború(ság)tól,
viszálytól, ellenségeskedést
őés lelkünkben nyoma sincs  feszültségnek,
inger
ültségnek, izgatottságnak. Az emberek a felmerülő konfliktusokat, 
kisebb-nagyobb nézeteltéréseket békéúton megbeszéléseken, tárgyalásokon
egym
ás szempontjait figyelembe  véve és nem durván, erőszakos módon
rendezik
 el. Ahogyan haladunk előre a történelemben egyre kevésbé
lehetséges békében élni. 
Ha a XX. századra a katasztrófák, világháborúk
évszázadaként emlékezünk vissza, akkor a XXI. századra pedig az
agresszió és a depresszió évszázadaként? 

             
A világban folyamatosan zajlanak a legkülönfélébb konfliktusok,
háborúk és olyan szint
ű a békétlenség,  hogy az ENSZ az emberek figyelmét
 
évente egy békenap megtartásán keresztül is szeretné ráirányítani erre a
mindenkit érintő globális problémára. Ez a nap szeptember 21.-e,  mely egyben
a t
űzszünet és az erőszakmentesség napja is.  Ezen a napon jelenik 
meg a Globális békeindex (GPI), ami megpróbálja rangsorolni a nemzetek és
régiók békességének relatív helyzetét. Az indexet az ausztrál székhely
ű
G
azdaság és békekutató Intézet (IEP) hozta létre és fejlesztette ki. Mára
 m
ár 162 ország található a listán, hazánk a 2017-es évben az előkelőnek
mondhat
ó 15. helyen szerepelt. 

        Ha körülnézünk a sz
űkebb környezetünkben és a médiák "áldásos"
tevékenységének köszönhet
ően országunkban és a nagyvilágban, akkor
mit l
átunk, mit tapasztalunk,  mirőértesülünk: mi jellemzi a világunkat?
Kérdezzük meg  J
ézust, hogy szól az Ő "orvosi" látlelete (Máté 24: 6-8)
egyre betegebb világunkról:  
"Hallanotok kell majd háborúkról és
háborúk híreir
ől: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert
mindezeknek meg kell lenniük. De még  ez nem itt a vég. Mert nemzet
támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és
döghalálok (járványok) és földindulások (földrengések) mindenfelé.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete."  
Pál apostol
Timótheushoz írt 2. levelében (3: 1-5) pedig ezzel a döbbenetes
felsorolással egészíti ki Jézus imént olvasott látleletét: 

"Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz id
őállanak be. 
Mert lesznek az emberek magukat szeretők (önzőek), pénzsóvárgók,
k
érkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, 
tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvel
ői. Árulók, vakmerők, 
felfuvalkodottak (g
őgösek), inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 
És ezeket kerüld." 
 Miért van világunk ilyen állapotban, hogyan is jutottunk el
idáig? A Szentírás diagnózisa így szól, így olvashatjuk 2 ószövetségi próféta írásában: 
"...mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. 
Hamisan esküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, 
betörnek és egyik vér a másikat éri." (Hóseás 4: 1-2) 
Vajha figyelmeztél volna 
parancsolataimra!
 olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint
a tenger hullámai;" (Ésaiás 48: 18) 
 

                                                                            

                A Bibliával történő ismerkedésem kezdetén meglepődve fedeztem fel, hogy
a Szent
írás lapjairól a békesség kétféle útja ábrázolódik ki. Az egyik út  a
"világ adta békesség"
a másik út pedig  az "Istentől jövő békesség".   A világ adta
békességről 
 Ezékiel könyve 16: 49-50 verseiben így szól az Írás: "Ímé, ez volt a
vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység (g
őg), eledel bősége és gondtalan
b
ékesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezé
t nem
fogta meg." 
 
A világ által adott békesség egyik kezével ad, gondtalan életet, jólétet,
kényelmet és  
biztonságot, a másik kezével viszont elvesz. Ez a fajta békesség hamis,
rövid ideig tart és csupán 
békesség illúzióját kölcsönzi az embernek. Így történt ez
Lóttal, Ábrahám unokatestvérével,  
kettejük állatállománya annyira elszaporodott,
hogy a legelő nem bizonyult elégségesnek 
az állataik számára, így mindennapossá
váltak a 
civakodások a pásztoraik között. A békesség kedvéért Ábrahám
 javaslatára különváltak egymástól, lásd a történet leírását 1. Mózes 13. fejezetben.
Lót a b
ővizű Jordán folyó mellékét választotta, ahol Szodoma és Gomora városfallal
körülvett, biztonságos, gazdag és fényűző városai álltak. Szemre tetszet
ős vidék volt,
de L
ót mégsem jól választott, a lelki nyugalma, békéje (2. Péter 2: 7-8) elveszett a város lakóinak romlottságát, erkölcsi züllöttségét látva. Lótnak végül angyalok
segítségével 
családjával együtt  menekülnie kellett a bűnei miatt pusztulásra ítélt városból. 
Erre a hamis, világi békességre példa még a Szentírás lapjairól jól ismert Jézusi
példázat, ami a tékozló fiúról (Lk. 15. fej.) szól. A tékozló fiú nemcsak a vagyonát
pazarolta el, hanem ennek következtében a lelki nyugalmát, a lelki békességét is.  
"
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig
kárt vall?"
 (
Márk 8, 36). Megállapíthatjuk, hogy öncsalás minden olyan érzés
mely a békesség illúzióját kelti. Ennek ellenére a hamis próféták ígérete, tanítása 
(Jer. 23: 16-17 és Jer. 6: 14)  minden időben rendkívül népszerű, mert nem az
Istennel val
ó megbékélést, a bűnbánatot, és az igazi életet hirdetik, hanem
küls
ő békességet és anyagi jólétet ígérnek. Így van  ez manapság is, azt mondják
az embereknek, amit hallani szeretnének.

Mindenki vágyik konfliktusmentes életre, azonban ez gyakran
nem lehets
éges. Meglepő módon, de erről mi magunk is elég  sokszor tehetünk.
Így vall erről  egy keresztény írónő E.G.White (1827-1915) a Gondolatok a
Hegyibeszédről
 c. könyvében: "
Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző  
énünk él, mindig készek vagyunk minden bántalom, sérelem
ellen védekezni.Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztusban
elrejtett élet, akkor a velünk szemben
 éreztetett lekicsinylés nem fáj többé.
Süketek és vakok leszünk a gúnnyal, bántalommal szemben." 
Az Istentől jövő békesség az a másik útmelyről a János 14: 27 és Filippi 4: 7
ige
versek így vallanak:  "Békességet hagyok néktek; az én békességemet
adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" (Jn 14:27). 
"És az Istennek
békessége, mely minden értelmet felül halad,
 meg fogja 
őrizni szíveiteket 
és gondolataitokat a Krisztus Jé
zusban." (Fil. 4: 7)
Pál és Silás apostolokat Filippi városában igazságtalan vádak alapján megverték,
megalázták, börtönbe vetették, lábaikat kalodába szorították, 
ők azonban nem
cs
üggedtek el. Éjszaka imádkoztak a börtöncella sötétségében és énekeikkel
Istent dics
őítették,  egymást bátorították,  a börtönőés az ott raboskodó foglyok
pedig csodálkozva
 hallgattáőket. (Ap. Csel.: 16: 25) Pál és Silás lelki békéjének forrása
Krisztus volt. Ez a fajta b
ékességet a tiszta lelkiismeret nyugalma jellemzi, nem fél,
nem aggodalmaskodik, mert nem a küls
ő körülményektől  függ.
Maradand
ó, jutalma pedig az örök élet. "Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd
azt teljes (t
ökéletes) békében, mivel Te benned bízik"
 (Ésaiás 26: 3 ). Az
Istent
ől kapott béke a szívünkben, úgy ismerhető fel, hogy amikor valaki
igazságtalanul megb
ánt bennünket, megérteni próbáljuk  Őt, a megsértődés, és
a bossz
úállás helyett. Az igazi, Istentől jövő békesség nem vásárolható meg.
Ez az emberek egyik legnagyobb t
évedése, ma mindent az anyagiak irányítanak.
Így ír erről  Pilinszky János (1921-1981): 
"Azok a változások, amiket szeretnék, úgyse
v
ásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama."  
Poldijoe fotója....
           Látjuk már, hogy mennyire létfontosságú kérdés tisztázni, hogyan élhetünk
békességben önmagunkkal és embertársainkkal? Így vall err
őSelye János
(1907-1982), Életünk és a stressz c. könyvében: 
"Ha tekintetünket a végtelen
nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egy fajta
lelki nyugalom és lelki béke, amit csak a fels
őbbrendűhöz  való kapcsolódás
ny
újthat."  Nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy Önmagunkkal
és embertársainkkal csak akkor lehetséges békességben élnünk,  ha Istennel is
békességben élünk, ha rendezett  
a kapcsolatunk Teremtőnkkel. Nem terheli
semmilyen meg nem bánt és el nem rendezett önzésb
ől, önszeretetből fakadó gondolat, 
sz
ó, cselekedet illetve a jónak elmulasztása. A valódi, igazi békesség
h
árom alappilléren nyugszik:  a legfontosabb a rendezett szeretetkapcsolat
Istennel, mert ebb
ől fakad a másik két alappillér, a mennyei Atyától jövő isteni  
békesség embertársainkkal és saját magunkkal is. Ha békességünk egyedüli
forrása Krisztus, akkor minden a helyére kerül az életünkben. Ezt az állapotot
Sék Gusztáv: Békesség c. 
versében a viharban alvó madár jelképével szemlélteti.
Jézus is az Istenbe vetett hit nyugalmával aludt a hajóban a vihartól felkorbácsolt
tengeren 
Márk (4:38-40).  Jézus életének ez az epizódja (is) szép példája az
Istenbe vetett rendíthetetlen bizalomnak,  mel
y olyan  belső békességet,
nyugalmat nyújt 
amit a világ sem nem adhat, sem el nem vehet tőlünk.  Az egyetlen erő, 
amely az igazi b
ékét létrehozhatja, fenntarthatja Krisztus kegyelme.  Ha ez meggyökerezik
a szívben,  
kiveti onnan a gonosz szenvedélyeket,  amelyek egyenetlenséget, civódást
okoznak” (
E.G.White)

Harmati Gyöngyi
            S.D.G.

FÜGGELÉK: 
Sék Gusztáv: A békesség (teljes vers)
Mai kérdések - Bibliai válaszok sorozat többi része itt olvasható:
 1. rész: A boldogság útja...
2. rész: A Biblia csak egy "KÖNYV" a sok közül?
3. rész - Aggódásmentes élet, lehetséges?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése