2018. március 1., csütörtök

Harmati Gyöngyi: 3. rész - Aggódásmentes élet, lehetséges?

Mai kérdések - Bibliai válaszok 


Megjelent a HOLNAP MAGAZINBAN:
https://holnapmagazin.hu/cikkek/velemeny/840/Van-e válasza a Bibliának a mai, modern kor emberének kérdéseire? Id
őszerű-e a Szentírás üzenete
napjainkban is,
 erre keressük a választ!  Meglátjuk nagyon is fontos és időszerű tanulságok tárulnak fel az őszinte szívvel kereső, kutató embereknek. Pál apostol ezt a Rómabeliekhez (15:4) írt levelében így
fogalmazza meg:  
"Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés
á
ltal és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen."
Sorozatunknak ebben a részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy lehet-e aggódásoktól mentesen
élni ezen a Föld nev
ű bolygón, melyben mind a személyes életünk, mind a természet 
vil
ága, mind a társadalom súlyos, megoldhatatlan gondokkal terhelt?  TARTS VELÜNK!!!

                                                                                                                                                               
                                                                                
Aggódásmentes élet, lehetséges?      


A nemrégiben útjára bocsátott Mai kérdések-Bibliai válaszok sorozat, azokra a kérdésekre keresi
a Szentírás által nyújtott hiteles, megnyugtató válaszokat, amelyek már egy ideje különösképpen
foglalkoztatnak. Ezek a kérdések érintik életünk számos területét, tisztázásuk életbevágóan fontos a testi-lelki egészségünk szempontjából is. Ebben a részben a félelem és szorongás nélküli élet lehetséges útját
szeretnénk megkeresni. 
E rövid tanulmány címe: Aggódásmentes élet, lehetséges?  
Ez a kérdés nem közömbös senki számára. 
E.G. White (1827-1915), amerikai, keresztény írónő rövid
vallom
ása szerint, mely a Krisztus példázatai c. könyvéből származik:
"Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem, hogy aggódva a mulandó, földi dolgok taposómalmában,
az örök érvény
ű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el." 

      Miel
őtt azonban a téma részletes kifejtésébe és a megoldás keresésébe belekezdenénk érdemes tisztázni
pontosan mit is takar ez a szinte mindenki 
által jól ismert fogalom. Mit jelent aggódni, aggodalmaskodni?
Tal
án a legegyszerűbben így ragadható meg a kifejezés lényege: amikor valamivel vagy valakivel intenzíven foglalkozunk. Az esetek nagy többségében negatív jelenség, mely félelmekkel és gondokkal átszőtt,  nyugtalansá
és szorongató lelkiállapot formájában jelenik meg. Az aggodalmaskodás egy felfokozott érzelmi
és értelmi megnyilatkozás, amelyben teljesen átadjuk magunkat az életkörülményeink befolyásának. Amikor szüntelenül azzal foglalkozunk, ami miatt aggodalmaskodunk, akkor annak foglyává válunk. Csapdahelyzetbe kerülünk, melyb
ől szinte lehetetlennek tartjuk a szabadulást. Ilyenkor rossz érzések keríthetnek hatalmukba bennünket, fejünkben figyelemelterelő és nyugtalanító gondolatok kavarog(hat)nak. A túlzott
aggodalmaskod
ás, mint egy gonosz manó rátelepedik egész lényünkre. Ebben a szeretetet nélkülöző éönzéssel
nagy m
értékben megfertőzött világban teljesen természetes, hogy vannak gondjaink, és ezekkel kapcsolatban aggódunk is. A gond ott kezdődik, ha teljesen átadjuk magunkat az életminőségünket
nagym
értékben megrontó hatalmának. Így fogalmazza ezt meg nagyon találóan Luther Márton (1483-1546):
"Azt nem akadályozhatjuk meg, hogy a bánat (a gondok) madarai el ne röpüljenek a fejünk felett, de
azt igen, hogy a hajunkba fészket rakjanak." 


                   Jézus Krisztus a nevezetes Hegyibeszédében rendkívül találóan így foglalja össze az aggodalmaskodás mibenlétét és terápiáját is megadja:
"Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felőlmit egyetek és mit igyatok; sem a ti
testetek fel
ől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti
mennyei Aty
átok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet (ruházat) felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom
n
éktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek
f
üvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind
ezekre szükségetek van. Hanem keressétek el
őször Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind
megadatnak n
éktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap (jövő) felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik
a maga dolgai fel
ől. Elég minden napnak a maga baja." (Mt. 6: 25-34)
                 A Szentírásban olvashatjuk, hogy Pál apostol az első római fogságából, egy börtönből reménytelennek tűnő helyzete ellenére milyen bizakodó hangvételű levelet írt a Filippibeli gyülekezetnek:
"
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten el
őtt." (Fil. 4: 6)  Mi remélhetőleg nem vagyunk ennyire rossz helyzetben, hogy ártatlanul sínylődünk egy börtönben, mégis mennyi mindenért tudunk aggódni, legtöbbször feleslegesen!?
A jó Isten ismer bennünket és tudja kisebb-nagyobb gondjainkat. Az Igéjében ezekre válaszokat is találunk,
ha 
őszinte szívvel keressüőket. Most a teljesség igénye nélkül nézzünk meg pár dolgot, ami miatt igen csak
s
űrűn szoktunk aggódni és a Szentírás ezekre adott igei válaszait.

                  Leggyakrabban
 családunk tagjaiért szoktunk aggodalmaskodni: Isten válasza így szól:
"
Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!" (Ésa 45: 11)
Egészségünk állapotáért is valószínűleg többször aggódunk a szükségesnél. Két igét olvassunk el
b
átorításul: "A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat."
(
Péld. 17: 22), "Szeretett  barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges,
amint jó dolga van a lelkednek
."  
(3. Jn. 2.) Ezekben az igékben érdemes felfigyelnünk arra, hogy már sok-sok
évvel ezel
őtt a Biblia a test és a
l
élek teljesen nyilvánvaló kapcsolatáróéösszefüggéseiről is szól. Pozitív példaként álljon előttünk Pál apostol
esete, aki háromszor imádkozott  a betegségéből való gyógyulásáért, de
 az Úr mégsem gyógyította meg.
Ennek ellen
ére Pál nem adta át magát a nyomasztó érzéseknek, hanem folytatta tovább az evangélium
terjesztését, oly módon, hogy az Úrra bízta magát. A maga er
őtlenségét kipótolta Isten erősségével.
Az anyagi javainkért érzett félelmeink is képezhetik aggályoskodásunk tárgyát. Jézus válasza így hangzik: "Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az
embernek az 
ő élete." (Lk. 12: 15)Pál apostol is szól erről a Timóteushoz írt első levelében (6: 6-10): "De
valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki
sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak
gazdagodni, kísértésbe meg t
őrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket
veszedelembe 
és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal." 
Márk evangélista könyvében (Mk. 12: 44) jó példaként megőrizte egy szegény özvegyasszony történetét, aki 
az utolsó 2 fillérjét, minden vagyonát beletette a templomi perselybe, fontosnak érezte, hogy ő is hozzájáruljon
az 
Úr művének építéséhez. Abban az időben még nem létezett szociális hálóözvegyi nyugdíj, ott maradt
minden biztonsági tartalék nélkül és még sem aggódott a megélhetése miatt, rábízta életét és megtartatását
a jó Istenre. 
 


Létezik egy statisztika, mely rendkívül beszédes módon tárja elénk aggódásaink számottevő részének
felesleges volt
át.
- 40 %-ban olyan dolgokért, amik SOHA nem fognak bekövetkezni
- 30%-ban olyan megtörtént dolgok miatt, amiken már  SOHA nem tudunk változtatni
- 12%-ban az egészségi állapotunk miatt aggódunk teljesen feleslegesen
- 10%-ban a legkülönböz
őbb jelentéktelen, csip-csup apróságok miatt
- 8 %-ban a valódi, jogos aggodalmak miatt.  
Szoktam azon gondolkodni, hogy vajon az életid
őm mennyi részét töltöm el hiábavalóan önmagamat és
sokszor tal
án környezetemet is feleslegesen megterhelve az aggályoskodó lelkületemmel, de erre az
eredm
ényre nem számítottam. Azóta már többször is előfordult, hogy figyelmeztettem magam: Tudod, csak  8 %, hagyd abba az aggodalmaskodást!
Nemrégiben újra olvastam Füle Lajos (1925-2015), református költőNyugtató  című négysoros versét.
Ebben a rövid versben a költ
ő egy egyszerű, de hatásos megoldást kínál arra hogyan lépjünk túl az aggályoskodó lelkületünkön. 
Én minden reggel nyugtatót szedek:
Bibliai „tabletta-verseket".
S ha bevettem, már nyugodt is vagyok.
Hát semmi fel
ől ne aggódjatok! 
(Füle Lajos: Nyugtató)

                Gy
űjtsünk ki mi is a Bibliából olyan igeverseket amik számunkra is megnyugvást biztosítanak, majd megtanulva az adott helyzetben felidézve nyugtatóul szolgálhatnak. A teljesség igénye nélkül a számomra legkedvesebb "verstabletták" közül párat felsorolnék, lehet bátran folytatni a sort: 
- "Mindenre van erőa Krisztusban, aki engem megerősít."  Fil. 4: 13
- "Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok."  1. Péter. 5:7
- "Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz."    
      Zsolt. 55: 23
- "Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet."
     Zsolt.94: 19 
  
- "
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő
     v
égzése szerint hivatalosak."  Rm. 8:28
- "Boldog ember az, aki a kísértésben (próbákban) kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az
      életnek koronáját, amit az Úr ígért az 
őt szeretőknek."  Jak. 1: 12
 
-   "Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:"      
       Fil. 1: 6

-  "Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden testnek (embernek), vajon van-é valami lehetetlen nékem? 
"
     Jer. 32: 27
 
"Ne félj..." bátorítás 365-ször szerepel a Bibliában, Isten gondoskodott róla, hogy minden napunkra jusson
     bel
őle egy-egy!  
              Mark Twain (1835-1910) amerikai író találó megállapítása találkozik sokunk tapasztalatával:
 
"Sok mindenen aggódtam életemben, a nagy részük meg sem történt"  Egy tibeti mondás szerint
"Ha egy kérdés megoldható, felesleges aggódni miatta. Ha nem lehet megoldani, akkor az aggódás
sem segít." 
Érdemes elgondolkodni és jó lenne megfogadni, megszívlelni ezeket a gondolatokat. Van
még egy hatalmas csapdahelyzet az életünkben, amit, ha el tudnánk kerülni az életük lényegesen élhet
őbb
lenne, kevesebb
 dolog miatt aggodalmaskodnánk. Mérei Ferenc (1909-1986)pszichológus, pedagógus,
hálózatkutató 
szavai ezt nagyon találóan így tárják elénk: "Az embernek nem kell mindig jól járnia! Nem
kell minden helyzetb
ől nyertesen kikerülnie! Aki ezt a kényszert el tudja engedni, az belsőleg nagyon
szabad lesz.  Az élet hosszú, bele kell, hogy férjenek vereségek, összeomlások, újrakezdések is. És 

ennek során új aspektusai nyílnak meg a dolgoknak, amelyeket csak alulnézetből lehet látni."

            Láthattuk a szegény özvegyasszony, Pál apostol és a legnagyobb példaképünk Jézus Krisztus életén
keresztül is, hogy az aggódásmentes élet nagyon is lehetséges és kulcsa nem más, mint az élet minden
területén az Istenbe vetett feltétlen bizalom. 
Őszinte szívvel kívánom, hogy a legnehezebb, leginkább
próbára tév
ő helyzetekben is Jézushoz hasonló bizalommal forduljunk Mennyei Atyánkhoz és tegyünk
le mindent az 
Ő kezébe. Jézus a keresztfára szegezve, értünk, helyettünk a mi bűneink miatt szenvedve,
ezeket a szavakat szólta: "... Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondva, meghalt."
(Lk. 23: 46) Jézus hittel megnyugodott Istenben, és ezt a nyugodt, a túlzott aggodalmaskodásoktól 

mentes életet, lelkületet  számunkra is elérhetővé tette  szeretetből fakadó, önként vállalt áldozata által.
        Útravalóul Max Lucado-tól, a foltmanók történetéről szóló nagy sikerű Értékes vagy c. könyv szerzőjétől származó idézetet szeretném minden kedves Olvasónak továbbadni:
"Gondolkozz kevesebbet az el
őtted álló problémáról és többet a már megélt győzelmekről,
amiket Isten adott."

                                                                                                                                                                                                  Harmati Gyöngyi
                                                                                                                                                                                                               S.D.G.Mai kérdések - Bibliai válaszok sorozat előző részei itt olvashatóak:
 1. rész: A boldogság útja...

1 megjegyzés: